Startbesked

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Det räcker alltså inte att du har fått ett beviljat lov. Beskedet lämnas när bygg- och miljökontoret bedömer att gällande byggregler kommer att uppfyllas. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen. Börjar du bygga utan startbesked ska en sanktionsavgift tas ut.

Startbesked utfärdas när

Ett startbesked kan utfärdas när:

  • ett lov eller en anmälan är beviljad
  • åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen, med tillhörande föreskrifter.

Utfärdandet av startbeskedet kan ske:

  • direkt i lovbeslutet, om ett tekniskt samråd inte behövs
  • efter det tekniska samrådet, när ansökan är komplett med alla tekniska handlingar och förslag till kontrollplan.

Vad innehåller ett startbesked?

I startbeskedet fastställer vi den kontrollplan som ska gälla. Det framgår också vilka villkor som ska gälla för att få påbörja åtgärderna. I startbeskedet finns även uppgifter om vilka handlingar som ska lämnas in för att ett slutbesked sedan ska kunna ges.

I startbeskedet ska det också stå om utstakning behövs. Finns det krav i annan lagstiftning finns upplysningar om det i startbeskedet.

Hur länge gäller ett startbesked?

Startbeskedet har samma giltighetstid som ett bygg-, mark- eller rivningslov, det vill säga fem år efter att lovet vunnit laga kraft. Du måste färdigställa arbetet inom lovets och startbeskedets giltighetstid annars måste du söka lov igen.

Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad, upphör att gälla två år efter att det gavs. Du måste färdigställa arbetet inom startbeskedets giltighetstid annars måste ett nytt startbesked utfärdas.

Till toppen av sidan