Skadestånd

Har du drabbats av skada? Om du har råkat ut för en personskada eller fått egendom skadad kan du ha rätt till skadestånd. I skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att få ersättning om kommunen, eller den entreprenör som anlitats av kommunen, orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet.

När har du rätt till skadestånd?

En första förutsättning för att kommunen ska kunna hållas ansvarig är att händelsen inträffat på en plats där kommunen har ett ansvar. Det innebär att skadan ska ha skett på kommunens mark eller på annan plats där kommunen utför arbeten.

Enligt skadeståndslagen är det du som skadelidande som måste visa att kommunen eller dess entreprenörer orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet. Enbart det faktum att ett olycksfall inträffat är inte tillräckligt för att få skadestånd.

Skadeståndsanspråket utreds först av kommunen. Men kommunen har i sin tur en ansvars­försäkring som täcker skadeståndskostnader. Därför skickas ditt anspråk i vissa fall vidare till kommunens försäkringsbolag för bedömning av om kommunen är skadeståndsskyldig eller inte.

Att göra en skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada ska du alltid vända dig till ditt eget försäkringsbolag i första hand. Exempel på försäkringar som kan täcka skadan är hem-, olycksfalls- eller fordonsförsäkringar. För den del av kostnaderna som skadan skapat och som din försäkring inte täcker, kan du rikta ett skadeståndskrav till kommunen.

Att tänka på om du beslutar att anmäla en skada

Om du vill få ekonomisk ersättning från kommunen när du skadat dig eller din egendom behöver du skicka in ett skriftligt ersättningskrav till oss. Skicka ditt underlag till kommun@degerfors.se

Ett ersättningskrav behöver innehålla följande information och underlag när du skickar in det till kommunen:

  • Datum när olycksfallet skett
  • Plasten där olycksfallet skett
  • Beskrivning av händelseförloppet och skadeorsak
  • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet
  • Bilder på skadan
  • Beskrivning av varför kommunen varit oaktsam
  • Kopia på besked från ditt försäkringsbolag avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
  • Preciserat ersättningskrav i kronor
  • Kopia på kvitton eller fakturor på dina kostnader

Du har ansvaret att bevisa den skada som du anser dig ha drabbats av. Det är därför viktigt att du fyller i skadeanmälan så detaljerat som möjligt. Spara kvitton, bilder på skadan och annan eventuell information som kan vara av betydelse för ditt skadeärende.

Kommunen gör en oberoende skadestånds­rättslig prövning i varje enskilt fall för att utreda om kommunen är ansvarig för skadan. Vi kommer därefter att återkomma med ett beslut i ärendet. Vi ber dig att ha överseende med att en sådan prövning kan ta lite tid. För att hanteringen i ärendet ska gå så snabbt som möjligt ber vi dig att se till att ditt ersättningskrav innehåller alla uppgifter vi listat.

I skadeståndsärenden utövar kommunen ingen myndighets­utövning

När en anmälan kommer in till kommunen så regleras ärendet civil­rättsligt. Det rör sig inte om någon myndighetsutövning och vi tillämpar inga förvaltnings­rättsliga regler. I vissa fall lämnar vi över ärendet för hand­läggning till kommunens försäkringsbolag. När utredningen är klar får du ett beslut i ditt ärende. Är du inte nöjd med kommunens beslut kan du ansöka om stämning mot kommunen i allmän domstol.

Vanliga skadetyper

Här listar vi några av de vanligaste skadetyperna som allmänheten söker ersättning för.

Halkolycka

För att kommunen ska anses som skadeståndsskyldig vid halkolyckor måste kommunen haft kännedom om halkan men underlåtit att vidta relevanta snöröjningsåtgärder, alternativt inte anpassat snöröjningen efter rådande väderprognos.

Kommunen framhåller att kommunen och dess entreprenörer saknar möjlighet att bedriva driftunderhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför gör vi prioriteringar och upprättar planer för underhållet.

Snubbelolycka

En förutsättning för att kommunen ska hållas ansvarig är att vi haft kännedom om den aktuella bristen i väglaget, exempelvis en uppstickande trottoarplatta, men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Ofta uppmärksammas bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Kört på potthål eller grop i vägen

En förutsättning för att kommunen ska hållas ansvarig är att vi haft kännedom om det aktuella potthålet men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Då gropar i körbanan kan uppstå väldigt snabbt blir den ansvarige driftsunderhållaren ofta uppmärksammad på bristen först då en skada har inträffat och anmälts.


Kommunen framhåller att kommunen eller dess entreprenörer saknar möjlighet att bedriva underhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför gör vi prioriteringar och upprättar planer för underhållet.

Kört på föremål på vägen

Det händer att föremål av olika anledningar hamnar på vägarna, ibland tappar exempelvis trafikanter last på vägen. Kommunen har inte möjlighet att forsla bort föremål om vi saknar kännedom om dessa. Kommunen har inte heller möjlighet att ansvara för samtliga händelser som sker på kommunens mark orsakade av någon annan.

Patientskada

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som upp-kommer inom sjukvård i exempelvis de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hem¬sjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Till toppen av sidan