Ny eller ändrad utfart

Om du vill ansluta eller ändra en utfart från din fastighet till en gata som Degerfors kommun är väghållare för, ska du ansöka om tillstånd för detta hos Serviceförvaltningen. Undersök alltid om det går att använda de utfarter som redan finns eller om det finns möjlighet att ordna parkering på den egna tomten innan du ansöker om att göra en ny utfart eller bredda befintlig utfart.

Varje ansökan prövas individuellt och beslutet baseras bland annat på hur trafiksäkerheten och driften påverkas. Du måste bifoga en enkel skiss eller bild med måttangivelser som visar var du vill ha utfarten. Eventuella anpassningar som behöver göras på gatumark ska utföras av Serviceförvaltningen.

Varför måste jag ansöka om ny eller ändrad utfart?

Du behöver lämna in en tillståndsansökan för att vi ska få en så bra översyn som möjligt över trafiken i området. Ett bra underlag underlättar för planering och drift av våra kommunala vägar, vilket framförallt leder till en ökad trafiksäkerhet i Degerfors kommun.

Utöver detta, krävs det även enligt Väglag (1971:948) 39§ tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en utfart till allmän väg. Om det inte finns någon utfart från din fastighet eller om du vill ändra en redan befintlig väganslutning, som till exempel behöver breddas eller flyttas, så måste du ansöka om tillstånd för det. Utöver Degerfors är Trafikverket en väghållningsmyndighet som ofta ansvarar för de allmänna vägarna på landsbygden och för större genomfartsleder i tätorterna.
Ansökan om ny eller ändrad utfart mot statliga vägar gör du på Trafikverkets hemsida via länken
Ansök om ny eller ändrad utfart Länk till annan webbplats.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att ansöka eller få beslut om ny eller ändrad utfart, men om det krävs förändringar på Degerfors kommuns gator, vägar och/eller gångbanor kommer du att bli tvungen att bekosta detta. Sökande får också bekosta eventuell flytt av till exempel belysningsstolpar.

Inför beslutet

Kommunen kan komma att begära in mera detaljerade uppgifter på placering av utfarten och hur den ska byggas. En individuell bedömning görs alltid från fall till fall. Vissa kriterier behöver du dock uppfylla:

  • Åtgärden får inte bidra till försämrad trafiksäkerhet eller framkomlighet.
  • Bredden på utfarten får vara max 5 meter. (Observera att detta är ett maxmått, det finns ingen garanti för att du blir beviljad 5 meter.)
  • Kravet på fri sikt vid utfart ska uppfyllas, sikttriangel 2,5 x 2,5 meter.
  • Utfarten måste fungera väl ur stadens skötsel- och driftsynpunkt.

Beslutet är giltigt ett år

Ett beviljat beslut är giltigt i ett år från beslutsdatum. Detta innebär att anslutningen till det kommunala vägnätet måste vara färdigställt inom denna tidsram. Om så inte är fallet så måste en ny ansökan lämnas in. Detta för att vi ska kunna göra en ny bedömning om det har skett några förändringar på gatan som påverkar förutsättningarna för den tilltänkta utfarten.

Ansöker om ny eller ändrad utfart gör du via e-tjänsten längre ned på sidan.

Till toppen av sidan