Flytt av övergivet fordon

Övergivna fordon, s.k. skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. Du tar ditt fordonsägaransvar på ett miljömässigt bra sätt genom att kontakta en bildemontering när det är dags att skrota bilen. Du behöver det senast utfärdade registreringsbeviset och om det saknas kan ett nytt beställas hos Transportstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Flytt av fordon på kommunal mark

Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon. Ett fordon som är felaktigt uppställt, stör ordning, säkerheten i trafiken eller miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, polismyndigheten eller kommunen. Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189).

Beslut om flyttning av fordon i kommunen

Det är Serviceförvaltningen som tar beslut om flyttning av fordon på kommunal mark,

  • om fordonet är placerad på gata eller allmän plats.
  • om fordonet står i naturen, på park- eller på annat grönområde.

Motiv för flyttning av fordon i kommunen

Kommunen har bland annat rätt att flytta fordon om:

  • ett fordon är parkerat i strid med gällande parkeringsregler.
  • ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe i minst tre dygn.
  • ett fordon står uppställt sa att fara för trafikolyckor uppstår eller hinder förekommer i trafiken.
  • fordonets ägare har mer än 5000kr i obetalda och förfallna felparkeringsavgifter (parkeringanmärkningarna kan vara utfärdade på olika fordon men det är samma person som är betalningsansvarig).
  • fordonet saknar trafikförsäkring, fordonet är belagd med körförbud eller saknar registreringsskylt.

Fordonsvrak

Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak (skrotbil). Ett fordonsvrak får flyttas omedelbart till särskild uppställningsplats och skrotas.

Fordon som flyttas genom ett beslut av Degerfors kommun transporteras till en särskild uppställningsplats. Degerfors kommun anslår kungörelse om flytt av fordon här, samtidigt som polismyndigheten informeras. Om du tror att ditt fordon har flyttats av Degerfors kommun kan du därför alltid vända dig till Degerfors kommun eller polisen.

Flytt av fordon som står på privat mark

Kommunen, eller Kronofogden i vissa fall, bistår även privata mark- eller fastighetsägare mot schablonersättning med att flytta felaktigt parkerade eller långtidsuppställda fordon och fordonsvrak från sin mark.

Innan kommunen kan vara behjälplig ska mark- eller fastighetsägaren själv försökt kontakta fordonsägaren genom att skicka två rekommenderade brev med begäran om att fordonsägaren ska flytta bilen. Sedan har fordonsägaren en vecka på sig att flytta fordonet. Därefter kan mark- eller fastighetsägaren skicka in en begäran om flytt av fordon till kommunen.
Kostnaden för fordonsflytten från privat tomtmark debiteras beställaren, d.v.s. mark- eller fastighetsägaren.

Blankett: Begäran av flytt av fordon på privat mark Pdf, 498.9 kB.

Kostnader och ersättning

Ägaren av ett fordon som flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

Ett fordon som förvaras på kommunens särskilda uppställningsplats lämnas inte ut förrän kostnaderna har betalats direkt till verksamheten som handhar uppställningsplatsen.
Vid flyttning av fordon från privat tomtmark debiteras kostnaden den som begärt flyttningen enligt inskickad begäran.

Degerfors kommun tillämpar en schablonavgift oavsett om vi debiterar fordonsägaren vid ett omhändertagande av ett fordon eller om det rör en begäran att omhänderta ett fordon som står hos en privat markägare.

Vad är ett övergivet fordon

Ett fordon som står övergivet över tid och har ett litet värde, är en s.k. skrotbil. Oftast är det en bil men kan även vara andra typer av fordon. Ibland dyker övergivna fordon upp på ställen där de inte ska vara och det är inte bara fult när fordon står och skräpar utan det kan även innebära miljörisker. Övergivna fordon som lockar barn kan utgöra farliga lekplatser, eller utgöra en risk för vidare skadegörelse.

Att överge sitt fordon eller förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken är ett miljöbrott som är straffbart med böter eller fängelse.

I första hand är det fordonsägaren som är ansvarig för att transportera bort fordonet. Om kommunen har tagit ett beslut att frakta bort ett fordonsvrak, med stöd i lagstiftningen, debiteras fordonsägaren kostnaderna för flyttning och skrotning.

Vid flyttning av fordon från privat tomtmark debiteras kostnaden den som begärt flyttningen enligt inskickad begäran.

Kontakta kommunen i fordonsärenden

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller ett bedöms vara ett övergivet fordon kan du anmäla det till kommunen genom att göra en felanmälan via ikonen längre ner på sidan eller mejla till serviceforvaltningen@degerfors.se

Till toppen av sidan