Schakt och grävning

Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar. Det innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om anläggningar under marken kan få stora och dyrbara konsekvenser.

Är du ledningsägare, entreprenör eller privatperson?

Ska du utföra ett arbete där du behöver gräva i allmän platsmark? Alla som ska gräva i allmän och/eller offentlig platsmark behöver ett grävtillstånd. Det gäller även privatpersoner. Du behöver inget tillstånd om du gräver inne på egen tomt eller annans fastighet. Vid grävning på annans mark måste du fråga om lov från markägaren och/eller väghållaren.

  • Vi behöver ha din ansökan och den ifyllda trafikanordningsplanen senast 10 arbetsdagar innan arbetet beräknas starta.
  • Har det skett en olycka, exempelvis en större vattenläcka att ett akut grävarbete varit nödvändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete.
  • Sker grävarbetet i, eller i närheten av, allmän väg måste du även ha en så kallad TA-plan.

Ska du gräva i väg där Trafikverket är väghållare?

Om du vill gräva i en väg som Trafikverket ansvarar för ska du kontakta Trafikverket. Här hittar du mer information om hur du går till väga för att ansöka om grävtillstånd på en väg där Trafikverket är väghållare Länk till annan webbplats..

Avgifter

Vi tar ut en administrativ avgift om 1500 kr för ansökan om grävtillstånd och en avgift om 1000 kr för enbart en ansökan om godkännande av trafikanordningsplan för att säkerställa säkerheten omkring en grävning.

Varför behöver vi tillstånd?

Servicenämnden på Degerfors kommun är väghållningsmyndighet för det kommunala vägnätet. Det betyder att vi ansvarar för alla trafikanters säkerhet samt för att tillämpliga lagar och förordningar följs. För att ta det ansvaret måste vi begära in och godkänna en TA-plan när trafiken tillfälligt påverkas av ett arbete eller en markupplåtelse.

Det är också av stor vikt att kommunen har kontroll över vem som använder allmän mark och vad som sker. Det är även en säkerhetsfråga om användadet av mark eller gator påverkar skyddade och oskyddade trafikanter. Kommunen måste också känna till om framkomligheten påverkas för till exempel kollektivtrafiken, räddningstjänst, sopbil och övriga transporter.

Vidare har arbetsgivaren enligt Arbetsmiljölagen alltid ett ansvar för sina anställdas arbetsmiljö. Det ansvaret gäller även i trafikmiljö, och därför har arbetsgivaren ett ansvar för att en säker och genomarbetad TA-plan upprättas.

Upprätta en trafikanordningsplan

En trafiksanordningsplan (TA-plan) ska alltid upprättas när ett arbete eller markupplåtelse påverkar trafiken. Det är viktigt för att garantera säkerheten för cyklister, fotgängare och fordonstrafik. Även arbeten som inte behöver grävtillstånd men berör trafiken behöver en TA-plan.

TA-planen ska med en ritning beskriva vilka vägmärken och andra trafikanordningar som krävs för att en hög säkerhet ska uppnås för både de som utför arbetet som för alla trafikantgrupper. Det ska vara tydligt vart man ska röra sig då ytan framför sig är avstängd. Entreprenören är skyldig att se till att skyltar och avstängningar är hela och rena under hela entreprenadtiden. Särskild hänsyn ska tas till oskyddade trafikanter, synskadade och rullstolsburna.

Varför behöver vi entrafikanordningsplan?

Säkerheten ska garanteras för alla typer av trafik, från fotgängare och cyklister till kollektivtrafik och allmän trafik. Dessutom finns det också en viktig säkerhetsaspekt för de som utför arbetet på platsen. De måste ha en god och trygg arbetsmiljö, även om arbetet pågår för en kortare period.

Ansök om grävtillstånd eller godkännande av bara TA-plan

Första gången du använder e-tjänsten måste du registrera dig och skapa ett konto. När du sedan återvänder en andra eller tredje gång kan du enkelt logga in som samma användare och direkt fylla i uppgifterna i din ansökan. Den nya e-tjänsten används till både grävtillstånd och TA-planer.

Till toppen av sidan