Fri sikt vid tomten

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. Det är du som fastighetsskötare som ansvarar för att det som finns på din tomt inte orsakar risker eller fara för andra. Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om olyckan är framme.

Anvisningar för träd, buskar och häckar intill gator

Det är härligt när det grönskar och växer i naturen. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar och träd på din tomt växer för högt, breder ut sig och därmed skymmer sikten i trafiken. För att förbättra trafiksäkerheten, klipp växterna så som bilderna visar här nedanför. Tack för att du bidrar till trafiksäkerheten i ditt område!

Fri sikt

För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten hålls fri från växtlighet i korsningar. Växtlighet får heller inte skymma sikten för skyltar och vägmärken eller medföra andra problem.

Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att växtlighet eller häckar inte skymmer sikt i korsningar eller vid garageutfarter. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd eller annan växtlighet för gående eller bilar. Ska du bygga nytt är det viktigt att redan när man planterar tänka på att växterna också växer och att plantera på ett tillräckligt avstånd från trottoar eller gata.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en korsning mellan två bilvägar bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i minst en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Har du en gång- och cykelväg som korsar en gata utanför din tomt? Då är avståndet som är den så kallade sikttriangeln bara 5 m in på gång- och cykelvägen men fortfarande 10 m utmed gatan.

Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Träd, buskar eller häckar får inte inkräkta på gång- eller körbanans bredd och inte hänga ner så att sikten skyms. Om din häck växer ut över gångbanan, leta rätt på din tomtpinne och klipp in häcken till den. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är

  • Över gångbana: minst 2,5 m
  • Över cykelväg: minst 3,2 m
  • Över körbana: minst 4,6 m

Vissa väghållare kräver högre fri höjd över t ex gångbana. Kontakta din vägförening om du är osäker!

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planterings­tillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt ifrån vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens kvalitet och skötseln.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Klagomål om skymd sikt

Om du upplever problem med skymd sikt på grund av växtlighet som är högre än 80 centimeter bör du i första hand kontakta fastighetsägaren själv.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 m innanför tomtgräns.
Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Om du inte klipper häckar och växtlighet kan du anses försumlig i din tillsyn över fastighetens inverkan på omgivningen. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

Om du upplever skymd sikt

Upplever du att buskar, häckar eller träd skymmer sikten eller gör det svårt att ta sig fram på något ställe kan du felanmäla det till oss. Felanmälan hittar du längst ner på denna sida.

Vad säger lagen?

Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 §

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer." Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 §

Det innebär att Degerfors kommun har rätt att uppmana och förelägga fastighetsägare att inom viss tid ta bort växtlighet som skymmer sikten. Kommunen sköter växtlighet på offentlig mark.

I Plan- och bygglagen finns ingen exakt reglering av vilka sikt- eller höjdmått som gäller för växtlighet intill en väg. De siktmått som finns med i kommunens rekommendationer bygger på en praxis som har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting utifrån praktiska erfarenheter, tillämpliga rättsfall och Trafikverkets rekommendationer vid vägutformning.

Jordabalken, 1970:994, 3 kap 1§ och 2§.

”Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen. Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.”

Om en fastighet är upplåten med tomträtt, skall vad som i första stycket sägs om fastighetens eller områdets ägare i stället gälla tomträttshavaren.”

Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 2§1st, 3§, 15§

Kommunen ansvarar för säkerheten i det offentliga rummet, bland annat genom gaturenhållning, snöröjning, och liknande åtgärder. Kommunen kan ålägga fastighetsägare att utföra dessa åtgärder utanför sin fastighet. Fastighetsägaren kan komma att bli ersättningsskyldig om åtgärderna inte utförs.

Till toppen av sidan